Kumpulan Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 2 Kurikulum 2013

Diposting pada

Soal bahasa jawa kelas 5. Selama ini mungkin yang kita bahas adalah soal soal tematik. Dan bahkan jarang sekali kita membahas soal tentang muatan lokal, seperti bahasa jawa. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mengajak sahabat pena pengajar belajar bersama mengenai soal bahasa jawa kelas 5 semester 2. Khususnya soal yang berhubungan dengan ulangan akhir semester atau UAS semester 2 kurikulum 2013.

Contoh soal bahasa jawa sd kelas 5 semester 1

Pasti sahabat sudah tau bahwa di dalam dunia pendidikan saat ini ada 2 kurikulum yang dipergunakan. Yakni kurikulum 2006 atau KTSP dan kurikulum 2013 dengan segala versi yang ada. Sebenarnya kami akan membahas contoh soal bahasa jawa kelas 5 semester 2 ktsp dan juga kurikulum 2013. Namun belakangan ini pembahasan tentang download soal bahasa jawa kelas 5 uts genap sepertinya kurang diminati. Maka kami putuskan hanya membahas soal muatan lokal ini versi kurikulum 2013.

Langsung saja kita ke topik pembahasan kita. Silahkan disimak baik baik contoh demi contoh soal yang ada di dalam postingan ini. Semoga bisa menambah pembendaraan soal sahabat. Perlu diketahui bahwa soal ini terdiri dari 10 soal pilihan ganda, 10 soal isian singkat dan 5 soal uraian singkat. Yuk kita simak bersama sama !

Soal bahasa jawa kelas 5 k13 semester 2

Pandhawa

          Pandhawa iku satriya turuning raden Pandhu. Dene raden Pandhu rayine Dhestarastra kang cacad paninggale utawa wuta. Mangkonoa tetep dadi ratu ing Ngastina merga raden Pandhu isih cilik. Bareng wis padha gedhe putra-putrane, Sang Dhestarastra ngukuhi Ngastina. Dhestarastra banjur metu pokale sing ora apik. Pandhawa disingkirake lan ngobong panggonane yaiku ing Bale Sigala-gala.

Marga ora duwe kaluputan, duraka bisa luput, para Pandhawa oncat ing wayah bengi. Kanthi kemantepan, nerusake laku nganti tekan ing sawiji alas sing dienggo dhedhukuh. Ing wusanane dhukuh dadi desa anyar sing jenenge Ngamarta, banjur kondhang negara Ngamarta.

Dene sing karan Pandhawa iku saka lajer raden Pandhu karo Dewi Kunthi, peputra telu yaiku Yudhistira, Werkudara,lan Arjuna. Dene karo Dewi Madrim kagungan putra kembar yaiku Nakula lan Sadewa.

Para Pandhawa padha duwe tlatah dhewe-dhewe. Yudhistira ngratoni negara Ngamarta, Wrekudara manggon ing ksatriyan Jodhipati, Arjuna manggon ing ksatriyan Madukara, dene si kembar Nakula satriya ing ksatriyan Sawojajar, lan Sadewa ing ksatriyan Bumi Retawu.

1. Pandhawa iku satriya turuning prabu ….
a. pandhu Dewanata
b. Destarastra
c. Abiyasa
d. Palasara

2. Amarga Pandhawa isih cilik, negara Ngastina dipasrahake marang ….
a. Yamawidura
b. Palasara
c. Dhestarastra
d. Abiyasa

3. Para pandhawa arep dipateni kanthi diobong ono ing ….
a. bale kambang
b. bale winangun
c. bale wisma
d. bale sigala-gala

4. Kakange raden Pandhu kang aran Dhestarastra iku cacad….
a. sukune
b. paningale
c. tengeng
d. astane

Soal bahasa jawa kelas 5 dan kunci jawaban

Baca juga: soal uas matematika kelas 5 semester 2

5. Para Pandhawa manggon ing alas sing dienggo dhedhukuh, wusanane dadi desa sing jenenge ….
a. Girimarta
b. Ngamarta
c. Ngastina
d. Ngawangga

6. Pandhawa kang pambayun yaiku ….
a. Werkudara
b. Yudhistira
c. Arjuna
d. Nakula

7. Wong kang tumindak ala bakal nemu …..
a. mulya
b. cilaka
c. kepenak
d. beja

8. Gathutkaca winisuda dadi senapati Pandawa. Tembung winisuda tegese. …
a. ditetepake
b. dijaluk
c. dikongkon
d. dipeksa

9. Dipadhakake bocah cilik, durung dianggep dewasa, paribasan ….
a. dudutan lan anculan
b. durung pecus selak besus
c. durung ilang pupuk lempuyange
d. dom sumurup ing banyu

10. Sadurunge ana traktor, biyen nggarap sawah nganggo ….
a. kebo lan sapi
b. sapi lan wedhus
c. jaran lan sapi
d. kebo lanj aran

11. Bapak kula aturi … rumiyin kula kentun
a. mangkat
b. tindak
c. budhal
d. sanja

12. Ing wasana wilujeng midangetaken….
Tembung wasana tegese ….
a. salajenge
b. kejaba
c. sadurunge
d. pungkasan

13. Para mudha duwe kewajiban nguri-uri kabudayan jawi.
Nguri-uri tegese ….
a. nglestarikake
b. ngrembaka
c. mbucalake
d. ngilangak

14. Nyanthelake kupat ana ing paga, wonten lepat nyuwun . . …
a. perkara
b. ana-ana
c. kelara
d. ngapura

15. Dadi wong aja sok gawe … liyan
a. pitunaning
b. senenging
c. bungahing
d. pemareming

Contoh soal bahasa jawa kelas 5 sd

16. Cekap semanten atur kula,wonten kirang langkungipun nyuwun pangaksama. Perangan layang iki kiebu. . .
a. titi mangsa
b. papan
c. penutup
d. pambuka

17. Tibaning swara mg pungkasane gatra ing tembang macapat diarani….
a. guru lagu
b. guru wilangan
c. guru gatra
d. guru tembang

18. Dik pardi, aja pisan-pisan njupuk barange wong liya ya! Pardi dipesen supaya…..
a. ora clemer
b. njupuk barange wong liya
c. open barange wong liya
d. gelem barange wong liya

Soal bahasa jawa kelas 5 sd

19. Toni : “Halo Endra, Apa PR mu wis rampung?”
Endra : “ ……………………………………………”.
Toni : “Wah kebeneran aku arep takon !“
Endra : “Takon sing endi?
Ukara sing diucapne Endra mestine…..
a. “durung dak garap”.
b. “mengko disik yo”.
c. “lagi wae rampung”.
d. “halaman pira”?

20. Bapak ….. saking kantor nalika aku lagi sinau nang kamar.

Tembung kang trep kanggo ngisine titik titik ing dhuwur yaiku ….

a. mantuk

b. bidhal

c. tindhak

d. kondur

21. Gatekno gambar wayang ing ngisor iki !

wayang wekudara

Gambar wayang ing sisih dhuwur iku jenenge…….
a. Gathutkaca
b. Werkudara
c. Janaka
d. Puntadewa

22. Bocah sing akeh banget polahe, diumpamakake anteng….
a. anteng
b. banget
c. kreneng
d. kitiran

23. … regane buku gambar kuwi?
a. apa
b. kepiye
c. pira
d. sapa

24. Omongane Suti kae “ Esuk dele sore tempe “. Tegese…..
a. Seneng dele lan tempe
b. ora seneng dele lan tempe
c. mencla-mencle
d. ora seneng goroh

25. Anak lima wadon kabeh diarani ….
a. panca wati
b. panca gati
c. Kembar lima
d. Pendawi

soal uas bahasa jawa kelas 5

Ceceg – ceceg ing ngisor iki isenano nganggo tembung sing bener !
1. Bocah loro putrane Bu Giyarti kuwi padha pleg pindha jambe ….
2. Aja lingak – linguk ana kono , kok kaya kethek ….
3. Papan panggonan kanggo dol tinuku jenenge ….
4. Mas Harla pagaweane tukang nglakokake sepur, mula diarani ….
5. Mangsa ketiga ngancik mangsa rendheng diarani mangsa….
6. Bapake Jana pagaweane tukang nabuh gamelan, mula diarani ….
7. Aja lirih – lirih, omonganmu sing rada ….
8. Nakula lan Sadewa iku putra raden Pandhu karo ….
9. Menik kuwi arane kembang lombok, yen kembang jagung arane ….
10. Nuryadi golek iwak. Yen ditulis jawa ….

Wangsulano pitakon – pitakon ngisor iki kanthi pratitis ! 

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 5 semester 2

raden arjuna janaka

Gathekna gambar wayang ing dhuwur iki
a. Sapajenenge?
b. Ngendi kasatriyane?

2. Sarna senengane mbalangi peleme tanggane. Saben-saben dielengake dheweke malah nesu.
Coba wenehana pitutur kang becik marang Sarna !

3. Pandhawa iku cacahe ana lima, coba aranana sapa wae !

4. Coba aranana 3 wae prabotan tani kanggo nggarap sawah ?

5. Gaweya ukara nganggo tembung
a. miyos : sing tegese liwat
b. miyos : sing

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *