soal bahasa jawa kelas 6

90+ Soal PTS/UTS Bahasa Jawa Kelas 6 Semester 1 dan Kunci Jawaban

Diposting pada

Soal basa PTS jawa kelas 6 semester 1 kurikulum 2013. Pada kesempatan kali ini perkenankanlah kami akan membagikan soal bahasa jawa kelas 6 semester 1 dan kunci jawabannya. Namun sebelum kita membahas lebih jauh mengenai soal bahasa jawa kelas 6 semester 1 kurikulum 2013 ini, mari kita melihat kisi kisi basa Jawa yang telah dibuat.

Kisi Kisi Bahasa Jawa Kelas 6 Semester 1

Di dalam kisi kisi bahasa Jawa semester 1 kurikulum 2013 terdiri dari 4 Bab. Pada Bab pertama membahas Bab Kesenian, Bab II membahas bab Kebudayaan, Bab III membahas kekancan dan Bab IV membahas budi pekerti luhur. Namun untuk penjelasan selengkapnya bisa dilihat pada ulasan di bawah ini:

  • Bab I : memahami teks deskripsi tentang peristiwa Budaya, seperti Tari Saman, Reog Ponorogo.
  • Bab II : memahami teks cerita yang berjudul Gatutkaca Gugur, unggah ungguh basa krama lan basa ngoko.
  • Bab III : nulis crita pengalaman yang terdiri dari unsur cerita dan nulis ringkesan cerita,
  • Bab IV : memahami asal usul aksara Jawa lan contone aksara Jawa

Soal PTS Basa Jawa Kelas 6 Semester 1 2020

Tari Saman

Saman iku jeneng jogedan dhaerah sing asale saka Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Seni dhaerah sing ngutamaake obahan mawa syair iki digelarake karo piranti musik pengiring arupa rebana utawa kendhang. Tari Saman dadi piranti hiburan ing acara- acara sing sifate kedhaerahan utawa kenegaraan. Keplokan mawa nepuk dhadha Ian pupu saka para pangayo (penari) ngetokne suwara khas Ian unik ing sajroning pagelaran joged

Ing jaman dhisik, jogedan sing uga dicampur karo iringan syair kanthi basaArab iki digelarake ing sawijining panggung ing ngisor Meunasah (omah panggung minangka papan lembaga tradhisional warga Aceh, yaiku papan kagiyatan pawiyatan, sosial, ekonomi, Ian keagamaan). Keunikan mawa kabécikan obah kompak sing digelarake para pangayo kerep gawe wong kang padha ndeleng gumun. Ora aneh yen Tari Saman iki uga dikenal nganti mancanagara.

1. Wacan ing ndhuwur ngrembug babagan ….
A. Drama Saman
B. Tari tradhisional
C. Tari Saman
D. Jogedan dhaerah

Jawaban: Tari Saman.

2. Kesenian sing ana ing crita ndhuwur asale saka …
A. Nangroe Aceh Darussalam
B. Arab Saudi
C. Jawa Barat
D. Jawa Timur

Jawaban: Nangroe Aceh Darussalam.

3. Piranti musik sing digunakake kanggo pangiring Tari Saman yaiku ….
A. gong
B. rebana
C. gltar
D. suling

Jawaban: rebana.

4. Tari Saman digelar ana acara sing sifate …
A. hajatan
B. pengetan
C. kedhaerahan
D. upacara

Jawaban: kedhaerahan.

5. Miturut wacan ing ndhuwur, anane Tari Saman kudu ….
A. diuri-uri
B. disinauni
C. dituladhani
D. dimangerteni

Jawaban: diuri-uri supayane lestari.

6. Wujud karangan ana lima, kajaba….
A. argumentasi
B. eksposisi
C. narasi
D. pengalaman pribadi

Jawaban: pengalaman pribadi.

7. Karangan kang nggambarake salah sawijining objek adhedhasar kasil pengamatan, pangrasa, lan pengalamane penulis diarani karangan….
A. narasi
B. deskripsi
C. eksposisi
D. Argumentasi

Jawaban: deskripsi.

8. Ciri-cirine karangan deskripsi ing ngisor iki, kajaba ….
A. dijlentrehake kanthi jelas lan rinci
B. kudu ana objek Ian suasanane
C. runtutuga sistematis
D. digawe kanthi dhasar imajinasi

Jawaban: digawe kanthi dhasar imajinasi.

Soal Basa Jawa Kelas 6 Wayang

9. Adipati Kama dadi senapati kinen tumuju pakuwone Pandhawa. Pakuwon tegese ….
A. papan angon
B. pasawahan
C. pasranggahan
D. pekarangan

Jawaban: pasranggahan.

10. Lakune prajurit Kurawa nggawa C)bor minangka dadi suluh utawa pepadhang anggone lumaku ngluruk perang menyang pakuwone Pandhawa. Perang wanci bengi ing perang Bharatayuda iku diarani ….
A. perang brubuh
B. perang gagalan
C. perang kembang
D. perang suluhan

Jawaban: perang suluhan.

11. Wengi kang peteng iku dumadakan dadi … dening akehing obor kang digawa dening para prajurit.
A. cetha
B. ngegla
C. padhang
D. sumringah

Jawaban: padhang.

12. Prabu Kresna paring dhawuh marang Raden Gathutkaca supaya ngundurake prajurit Kurawa saka pakuwone Pandhawa. Dhasar satriya utama Raden Gathutkaca … dhawuhe Prabu Kresna.
A. mbantah
B. mbalekake
C. nyendikani
D. nyulayani

Jawaban: Nyendikani.

13. Prabu Kresna uga ndhawuhi Raden Werkudara Ian RadenArjuna supaya njaga kayuwanane pakuwon. Kayuwanane tegese….
A. karameane
B. kaslametane
C. pepadhange
D. pepetenge

Jawaban: kaslametan,

14. Raden Gathutkaca watake ….
A. ala, ora netepi kuwajibane dadi satriya
B. gampang muring lan seneng goroh
C. jirih, ora wani ngadhepi mungsuh
D. jujur, kendel, lan seneng tetulung

Jawaban: jujur, kendel, lan seneng tetulung.

15. Raden Gathutkaca iku putrane Raden … karo Dewi
A. Puntadewa lan Arimbi
B. Puntadewa lan Drupadi
C. Werkudara lan Arimbi
D. Werkudara lan Pregiwa

Jawaban: Werkudara lan Arimbi

16. Raden Gathutkaca gugur ing papranganjalaran kena pusaka.
A. Cakra kagungane Prabu Kresna
B. Cakra kagungane Prabu Rama
C. Kunta kagungane Prabu Duryudana
D. Kunta kagungane Adipati Karna

Jawaban: Kunta kagungane Adipati Karna.

Baca juga: soal pts bahasa jawa kelas 6 semester 1 kurikulum 2013

Soal Isian Singkat

1. Nulis karangan deskripsi urutan sepisan netepake …. (obyek).

2. Crita deskripsi ditulis kanthi urut uga sistematis supaya ….. (gampang dingerteni).

3. Nalika nulis crita pengalaman iku kudu jumbuh karo …. (fakta utawa kasunyatan).

4. Mau (bengi) bapak (nonton) kethoprak ing Bale Kambang.
Tembung jero kurung tembunge krama ….. (dalu lan mirsani).

5. Raden Gathutkaca bisa ngambah ing gegana tanpa lar. Tegese bisa mabur tanpa …. (sewiwi).

6. Kreta titihane Adipati Kama ajur mumur dadi …… ketiban kunarpane RadenGathutkaca. (sak walang walang)

7. Raden Gathutkaca gugur dadi …..tumindak angkara. bangsa marga labuh negara, nyingkirake (kusumaning bangsa).

8. Raden Gathutkaca ninggal garwa Dewi Pregiwa Ian putra lanang arane …. (sasi kirana).

Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 6 Semester 1 Kurikulum 2013

1. Sebutna 4 upacara/acara tradhisi taunan ing tlatah Klaten!

2. “Ponakanku Gathutkaca, sira isih mudha.Aja melu-melu perang gedhe iki ngger. Mundura,
enggal balia wae. Eman-eman kowe bocah bagus, kowe isih enom,” dhawuhe Adipati Kama.
Apa karepe Adipati kama ndhawuhi Gathutkaca supaya ora melu-melu perang?

Download Soal

Adik adik jika dirasa membutuhkan soal basa Jawa kelas 6 kurikulum 2013 dan kunci jawabannya bisa mengunjungi beberapa tautan di bawah ini:

Soal Bahasa Jawa Kelas 6 Kebudayaan

Soal basa jawa kelas 6 pewayangan

Contoh soal basa jawa unsur cerita

Contoh soal bahasa jawa aksara jawa kelas 6

Unduh soal basa jawa kelas 6 pdf

 

Mungkin hanya ini yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menambah informasi dan wawasan kita tentang soal basa jawa kelas 6.