soal bahasa jawa kelas 5 semester 1

90 Soal Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1 Kurikulum 2013 dan Jawaban

Diposting pada

Soal Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1 Kurikulum 2013. Setelah kemarin kita membahas tentang materi bahasa jawa kelas 5 semester 1, selanjutnya kami akan membagikan 90 soal bahasa jawa kelas 5 semester 1 kurikulum 2013 dan kunci jawaban. Di mana soal ulangan ini sangat cocok digunakan untuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester.

Soal Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1

Pada soal bahasa Jawa kelas 5 ini terdiri dari 4 bab. Semua bab tersebut akan kami rangkum menjadi satu ke satuan ke dalam soal ulangan ini. Jadi soal UH, UTS maupun UAS bisa menggunakan soal di bawah ini. Yang menariknya lagi soal yang kami bagikan ini terdiri dari soal pilihan ganda, soal isian dan soal uraian singkat dilengkapi dengan kunci jawaban pula.

Soal Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1 Kurikulum 2013

Seperti yang telah kami sampaikan di awal bahwa soal yang kami bagikan meliputi soal bahasa jawa kelas 5 semester 1 sesorah, pewayangan dan soal menulis aksara jawa. Semua akan kami lengkap pada postingan di bawah ini.

Pidhato Pengetan Dina Sumpah Pemuda

 

Assalamu’laikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Bapak kepala sekolah ingkang dhahat kinurmatan, bapak ibu guru saha karyawan SD Maju Lancar ingkang kinurmatan, saha kanca-kanca kelas I – VI ingkang kula tresnani.

Sepindhah, sumangga kula lan panjenengan ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti Allah ingkang Maha Luhung ingkang tansah paring nikmat Ian rahmat saengga kula lan panjenengan taksih saged pados ilmu Ian nindakaken pawiyatan ing sekolah menika.

Kaping kalih, kula badhe ngaturaken menggah wigatosing pepanggihan ing wekdal menika. Kula Ian panjenengan mesthi sampun sami mangertosi bilih tanggal 28 Oktober bangsa Indonesia mengeti dinten Sumpah Pemuda. Inggih menika salah satunggaling prastawa sakral ingkang nedahaken bilih bangsa Indonesia nggadhahi semangat berjuang, semangat nyawiji bhinneka tunggal ika, semangat merdeka Ian dados bangsa ingkang ngadeg jejeg.

Isi Sumpah Pemuda menika wajib kita lestantunaken lan kita amalaken kagem mujudaken cita-cita kamardikan gesang makmur, adil lan sejahtera. Kita minangka pelajar wajib semangat Ian mempeng anggenipun sinau. Lan minangka pemuda kita kedah semangat Ian sregep anggenipun nyambut damel ngisi pembangunan bangsa.

Menika ingkang saged kula aturaken. Santen parutan klapa, cekap semanten atur kula. Numpak sepur nggawa bakmi, mbok bilih wonten klenta-klentunipun atur kula nyuwun pangaksami.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

1. Irah-irahan teks pidhato ing ndhuwur yaiku ….
A. Pidhato Halal Bi Halal
B. Pidhato Pengetan Dina Pahlawan
C. Pidhato Pengetan Dina Kamardikan
D. Pidhato Pengetan Dina Sumpah Pemuda

Jawaban: Pidhato Pengetan Dina Sumpah Pemuda.

2. Sing nindakaken pidhato ing ndhuwur yaiku ….
A. bapak kepala sekolah
B. ibu guru
C. wakil siswa kelas I -VI
D. karyawan sekolah

Jawaban: wakil siswa kelas I -VI.

3. Papan panggonan pidhato ing ndhuwur ana ing ….
A. balai desa
B. kantor bupati
C. lapangan sekolah
D. omahe siswa

Jawaban: lapangan sekolah.

4. Tegese tembung “prastawa” yaiku ….
A. jaman
B. kedadean
C. kahanan
D. wektu

Jawaban: kedadean.

5. Tujuan pidhato ing ndhuwur yaiku ….
A. aturkabar
B. atur pambagya
C. pangajak
D. menehi hiburan

Jawaban: pangajak.

6. Ing ngisor iki prastawa sing biasane nggunakake pidhato, kajaba ….
A. hajatan
B. halal bi halal
C. pengetan dina pahlawan
D. pengetan dina kamardikan

Jawaban: halal bi halal.

Soal bahasa jawa kelas 5 semester 1 dan kunci jawaban

7. Basakang digunakake nalika pidhato ing acara pahargyan temanten yaiku ….
A. ngoko alus
B. ngoko lugu
C. krama alus
D. campuran

Jawaban: krama alus.

8. Santen parutan klapa, cekap semanten atur kula.
Ukara kasebut kalebu ….
A. cangkriman
B. wangsalan
C. paribasan
D. parikan

Jawaban: parikan.

Wacan kanggo soal nomer 9 – 12.

Amarga kena pambujuke Si Sengkuni, Pandhita Durna ndhawuhi Bima supaya golek banyu panguripan utawa banyu suci ing aran tida perwitasari mahening suci kang manggone ana ing dhasare Segara Kidul kanggo nyampurnakake ngelmune. Sejatine iku karepe Kurawa kanggo ngloropake Bima sing dadi kekuwatane Pandhawa supaya bisa tumeka ing pati.

Saking percayane Bima marang gurune, yen ora ana guru sing bakal nyilakakake murid. Bima ora mikir menawa dheweke mau diapusi. Bima nyendikani dhawuhe guru, banjur pamit marang Pandhita Durna sigra nyemplung Segara Kidul.

Sadurunge Bima jumangkah, Pandhita Durna ngrangkul Bima karo ngelem marang muride mau. Durna uga nambahi japa mantra supaya Bima bisa kalis saka sawenehing bebaya. Beda karo Sengkuni Ian para Kurawa, dheweke padha bungah banget marga olehe ngakali Bima sirna bakal kelakon.

9. Miturut crita ing ndhuwur, sing dadi kekuwatane Pandhawa yaiku ….
A. Sengkuni
B. Pandhita Durna
C. Bima
D. Janaka

Jawaban: Bima.

10. Miturut crita ing ndhuwur, Bima duwe watak ….
A. tuhu miturut dhawuhe guru
B. tansah mbangkang marang guru
C. seneng diapusi
D. males mikir

Jawaban: tuhu miturut dhawuhe guru.

Soal bahasa jawa kelas 5 sd semester 1

11. Pandhita Durna ndhawuhi Bima supaya golek banyu panguripan ing Segara Kidul. Bab iku sejatine akale Kurawa pengin ….
A. menang ing perang Baratayuda
B. ngilangi kekuwatane Pandhawa
C. bekti marang Pandhita Durna
D. nyampurnakake ngelmune Bima

Jawaban: ngilangi kekuwatane Pandhawa.

12. Tegese tembung “ngloropake” yaiku ….
A. mblasukake
B. nuduhake
C. ngapusi
D. ngrewangi

Jawaban: mblasukake.

13. Sing duwe karep nyirnakake para Pandhawa yaiku ….
A. Pandhu Dewanata
B. Begawan Abiyasa
C. Pandhita Durna
D. Kurawa

Jawaban: Kurawa.

14. Sing diarani satriya panenggaking Pandhawa yaiku .
A. Puntadewa
B. Werkudara
C. Janaka
D. Nakula

Jawaban: Werkudara.

15. Ing ngisor iki watak kang diduweni Pandhawa lima, kajaba ..
A. andhap asor
B. lembah manah
C. iri marang sedulur
D. seneng tetulung

Jawaban: iri marang sedulur.

Contoh soal bahasa jawa kelas 5 semester 1 kurikulum 2013

1. Supaya luwih gampang anggone nulis pidhato perlu gawe …. (naskah utawa cengkorongan pidato)

2. Urut-urutan pidhato kang isine ngucapke salam kanggo para tamu sing rawuh yaiku bageyan …. (atur pambagya atau salam pembuka).

3. Nyuwun pangapura menawa ana kaluputan atur ing pidhato kalebu bageyan …. (wasana basa utawa panutup).

4. Busana nalika nindakake pidhato kudu …. (rapi).

5. Raden Werkudara pawakane gedhe dhuwur gagah …. (prakosa).

6. Raden Werkudara duwe sanjata wujud gada arane …. (gada Rujakpolo).

7. Perange Pandhawa kalawan Kurawa ing Tegal Kurusetra diarani perang …. (Baratayudha).

8. Gawe wacan dawa supaya dadi cendhak tanpa ninggal topik/gagasan asline diarani …. (ngrikes atau ringkesan).

9. Satriya Pandawa kang rupane kembar yaiku …. (Nakula lan Sadewa).

10. Panengahe Pandhawa yaiku …. (Janaka).

Soal Uraian Singkat

1. Sebutna bgaeyan kang kalebu pembuka ing pidatho!

Jawaban: salam pembuka, ungkapan sapaan, puji syukur kepada Tuhan.

2. Sebutna arane satriya Pamdawwa kanthi urut saka kang paling tuwa!

Jawaban: Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nakula lan Sadewa.

Download Soal

Mungkin hanya ini yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini, apabila adik adik masih membutuhkan soal ulangan harian bahasa jawa kelas bisa mengunduh pada tautan di bawah ini.

soal bahasa jawa kelas 5 semester 1 pdf pena pengajar

Hanya ini yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini semoga dapat menambah wawasan kita tentang soal bahasa jawa kelas 5 semester 1 kurikulum 2013.